Wednesday, August 31, 2011

Ganesh Aarti - Nana Parimala Durva (Marathi)Lyrics

Nana parimal durva shendur shamipatre | Ladoo modak anne paripoorit patre ||
Aise poojan kelya beejakshar mantre | Ashtahi siddhi navnidhi desi kshanmatre ||1||

Jai dev jai dev jai mangal murti | Tujhe gun varnaya maj kaichi spoorti ||

Tujhe dhyan nirntar je koni karite | Tyanchi sakalhi pape vignehi harati ||
Vaji varan shibika sevak sut yuvati | Sarvahi pahuni anti bhavasagar tarati ||2||

Jai dev jai dev jai mangal murti | Tujhe gun varnaya maj kaichi spoorti ||

Sharanagat sarvasve bhajati tav charni | Kirti tayachi rahe jovari shashitarani ||
Trailokyi te vijayee adbhuta te karani | Gosavinandan rat namsmarani ||3||

Jai dev jai dev jai mangal murti | Tujhe gun varnaya maj kaichi spoorti ||